این روزها

گفت: خب... پس برگشتی به ده سال قبل...

شاید منظوری نداشت؛ اما معناهای زیادی از همین جمله اش فهمیدم.

  • ۹۷/۰۸/۰۶
  • مینا ...